ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
20 ส.ค. 2562   125 ครั้ง

การตรวจต่ออายุรับรองโรงฆ่าสัตว์ฮาลาลและเขียงฮาลาล

      คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งระบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาล ของผู้ขอรับรอง
       ผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอต่ออายุรับรองโรงฆ่าสัตว์ฮาลาลและเขียงฮาลาล ผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีแล้ว พร้อมที่จะรับการตรวจคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีโรงฆ่าสัตว์และเขียงจำนวน 5 ราย  ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ 1.นางชาลีนา เอี่ยมโซ๊ะ 2.นายสมชาย  หงษ์ทอง 3.นายประวิทย์  แดงแสง เขียง ได้แก่ 1.นางชาลีนา  เอี่ยมโซ็ะ 2.นายโชคชัย  แช่มช้อย