ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
19 ส.ค. 2562   112 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ได้มีการรับรองสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตราฐานฮาลาลและผู้ประกอบการที่ขอใหม่ มีการหาลือโครงการต่างๆปรึกษาหาและขอเสนอแนะ ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี