ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 ส.ค. 2562   107 ครั้ง

โครงการคุณธรรมสัญจร ปี 2562 มัสยิดฮิดายะห์ตุ้ลมุตตะกีน

โครงการคุณธรรมสัญจร ปี2562 มัสยิดฮิดายะห์ตุ้ลมุตตะกีน
       การเรียนรู้เป็นหน้าที่หลักของมุสลิมทุกคน เด็ก ผู้ใหญ่ ชาย และสตรี เพื่อเป็นกำลังหลักของมัสยิดหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ และจะได้ประกอบศาสนกิจตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า ได้อย่างถูกต้อง
     1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องหลักศรัทธา และหลักศาสนบัญญัติอิสลามให้กับมุสลิมในจังหวัดเพชรบุรี
     2.  เพื่อให้มุสลิม มีความรู้เรื่องศาสนาในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการของอิสลาม
     3.  เพื่อผูกพันธ์อยู่กับศาสนาและมัสยิด